LV | EN | RU |
Autorizēties

Autorizēties

Lai autorizētos sistēmā, lūdzu norādiet darbinieka kodu un dzimšanas datumu vai personas kodu

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) un piekrītu Aon Baltic datu apstrādes noteikumiem Vairāk.

Turpinot, es piekrītu, ka visi iesniegtie dati tiks izmantoti cenu aprēķināšanas nolūkos un apdrošināšanas polises izrakstīšanā.