LV | EN | RU |

Klientu zonas noteikumi

Klientu zonas noteikumi

Pielikums Nr. 2 Līgumam par Brokera IT risinājuma izmantošanu, noteikumi un nosacījumi


IT risinājums


1.Klientu zona ir IT risinājums, ko izveidojis Brokeris un aptver programmatūru, datu bāzes tehniskos līdzekļus, savienojumus ar un saites uz trešo personu (Apdrošinātāju u.c.) datu bāzēm, kas nepieciešamas to uzturēšanai. Klientu zonas mērķis ir sniegt Klientiem iespēju un līdzekļus patstāvīgi papildināt un kontrolēt informāciju par Klienta apdrošinātajiem īpašumiem vai tiem, ko Klients plāno apdrošināt, lai uzraudzītu šo īpašumu apdrošināšanas segumu, lai aizpildītu informāciju par pieejamajiem apdrošināšanas līgumiem (polisēm) un lai noslēgtu jaunus apdrošināšanas līgumus. Klientu zonā Klients var piekļūt datiem, kas ir Aon Baltic rīcībā par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti Klienta vārdā vai apdrošināšanas līgumiem, kuros Klients norādīts kā beneficiārs, citu saistīto informāciju, ko tiesiski apstrādā Aon Baltic. Klientam ir iespēja patstāvīgi ievadīt, saglabāt un apstrādāt citus datus par savu uzņēmumu, saviem aktīviem un citu informāciju, kas ir pieejama Klientu zonā. Klients ar Aon Baltic starpniecību var noslēgt, pagarināt vai atjaunot piedāvātos apdrošināšanas līgumus ar piedāvātajām apdrošināšanas sabiedrībām, kā arī saņemt, saglabāt un apstrādāt informāciju par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti Klienta vārdā un (vai) Klienta labā vai veikt citas darbības, kuras ir iespējamas Klientu zonā.

Tehniskās prasības


2. Klientam ir tiesības lietot IT risinājumu tikai, ja Klientam pieejamie datora drošības līdzekļi nodrošina, ka IT risinājums tiks lietots drošā veidā, neatklājot jebkādus datus neautorizētām personām un neradot šādām personām jebkādus apstākļus neautorizētai IT risinājuma lietošanai. Lai to nodrošinātu Klientam jāievēro visi nepieciešamie drošības līdzekļi savā datorsistēmā. Katra Puse būs atbildīga par visām sekām un zaudējumiem, kas būs radušies no nepietiekamas tās datorsistēmas drošības.

IT risinājuma lietotāji


3. Tiesības lietot IT risinājumu ir piešķirtas tikai darbiniekiem, kurus Klients ir pilnvarojis un kuriem Brokeris piešķīris personiskos identificēšanas rīkus – datus, lai pieslēgtos IT risinājumam: lietotājvārdu un paroli (Pieslēgšanās dati). Brokeris pieliks visas pūles, lai papildus Klientam nodrošinātu iespēju piekļūt IT risinājumam, izmantojot citus Klienta autentifikācijas līdzekļus ((e-bankas autentifikācija, e-paraksts, mobilā tālruņa paraksts un/vai citu, ja tādi ir pieejami) ar banku vai citu institūciju starpniecību, kas sniedz autentifikācijas pakalpojumus Brokerim (Trešo Personu Autentifikatori). Šādos gadījumos Pieslēgšanās dati netiks izsniegti Klienta pilnvarotajiem darbiniekiem, ja vien Puses nevienosies citādi. Brokerim ir tiesības izbeigt un/vai ierobežot piekļuves tiesības IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, jebkurā laikā. Klienta atbildīgajam darbiniekam, kas norādīts Līguma Pielikumos, paziņos par šādu izbeigšanu vai ierobežojumu ne vēlāk kā 10 dienas iepriekš, un, ja Klients pieprasa, attiecīgajam Klienta darbiniekam tiks izsniegti Pieslēgšanās dati.

4. Nolūkā izsniegt Pieslēgšanās datus vai sniegt piekļuvi, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, Brokeris nosūtīs Pieslēgšanās datus vai piekļuves apstiprinājumu pa e-pastu tieši Klienta darbiniekam, ko Klients norādījis, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas. IT risinājuma piekļuves līdzekļu piešķiršanas, maiņas vai atcelšanas lūgumā jānorāda Klienta darbinieku, kuriem piekļuves līdzekļi tiek pieprasīti, mainīti vai atcelti, vārdi, uzvārdi, personas kodi un kontaktinformācija (telefons un e-pasta adrese).

5. Klientam jānodrošina, ka Klienta darbinieki, kuriem pēc Klienta lūguma ir piešķirti Pieslēgšanās dati, tiesības piekļūt IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, izpilda visus IT risinājuma lietošanas noteikumus un saistītos juridiskos aktus. Lai to nodrošinātu, Klientam saviem darbiniekiem pienācīgi jāizklāsta un jāizskaidro IT risinājuma lietošanas noteikumi. Brokerim savukārt jānodrošina Klienta darbinieku Pieslēgšanās datu, kas glabājas Brokera IT sistēmā un (vai) ir Brokera darbinieku rīcībā, konfidencialitāte.

6. Nepieciešamības gadījumā (lai nodrošinātu IT risinājuma un tajā glabāto datu drošību un līdzīgos gadījumos) Brokerim ir tiesības mainīt Pieslēgšanās datus, nekavējoties par to paziņojot personai, kuras Pieslēgšanās dati, kas pakļauti maiņai, ir piešķirti.

7. Klienta darbiniekiem, kuriem Pieslēgšanās dati piešķirti, jānodrošina šo datu drošība un konfidencialitāte. Par Trešo Personu Autentifikatoru izmantošanu atbildīgs ir Klients. Pieslēgšanās dati un/vai datus vai līdzekļus, ko izmanto Trešo Personu Autentifikatoros, nedrīkst izpaust trešajām personām. Persona, kas izmanto Pieslēgšanās datus un/vai Trešo Personu Autentifikatorus, lai pieslēgtos IT risinājumam nedrīkst atļaut citām personām lietot IT risinājumu vai atļaut neautorizētām personām piekļūt datiem, ko nodrošina IT risinājums. Ir aizliegts pieslēgties IT risinājumam, izmantojot citu personu Pieslēgšanās datus vai citu personu Trešo Personu Autentifikatorus.

8. Ja rodas draudi, ka dati vai līdzekļi, ko izmanto Trešo Personu Autentifikatoros, varētu būt tapuši zināmi neautorizētām pusēm Klienta attiecīgajam darbiniekam nekavējoties jāinformē Līguma Pielikumos norādītais Klienta atbildīgais darbinieks, kuram nekavējoties jāinformē Brokeris par Pieslēgšanās datu maiņu un pagaidu Pieslēgšanās datu spēkā esamības apturēšanu un/vai attiecīgās personas piekļuves tiesību apturēšanu, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus.

9. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Klienta norādītā darbinieka Pieslēgšanās datu atcelšanu vai spēkā esamības maiņu. Brokerim ir tiesības atcelt Pieslēgšanās datu spēkā esamību vai tiesības piekļūt IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, personām, kuras pārkāpj Klientu zonas noteikumus. Tūlīt pēc šādas atcelšanas Brokeris paziņo Līguma Pielikumā Nr. 1 norādītajam Klienta atbildīgajam darbiniekam par iepriekš minēto Pieslēgšanās datu spēkā esamības un/vai tiesību piekļūt IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, atcelšanu.

10. Ja Brokerim ir aizdomas, ka viena vai vairāku IT risinājuma lietotāju pieslēgums IT risinājumam ir nedrošs vai rada draudus IT risinājuma darbības vai tajā glabāto datu drošībai, Brokeris var uz laiku atcelt minēto lietotāju Pieslēgšanās datus un/vai tiesības piekļūt IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, kamēr tiek izmeklēti tie apstākļi, kas bija par pamatu aizdomām, un, ja nepieciešams, līdz brīdim, kad tiek novērsti draudi IT risinājuma darbības vai tajā glabāto datu drošībai. Brokeris paziņo Līguma Pielikumos norādītajam Klienta atbildīgajam darbiniekam par iepriekš minēto Pieslēgšanās datu spēkā esamības un/vai tiesību piekļūt IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus, atcelšanu.

11. Pieslēgšanās dati ir spēkā līdz to maiņai, spēkā esamības atcelšanai vai līdz Līguma darbības izbeigšanai.

IT risinājuma lietošana


12. IT risinājumu drīkst lietot tikai, lai veiktu darbībā, kas norādītas 1.punktā, izmantojot tos rīkus un līdzekļus, ko nodrošina IT risinājums, un saskaņā ar noteikumiem un kritērijiem, kurus paredz IT risinājums. Klients nedrīkst veikt nekādas citas darbības, izmantojot IT risinājumu. Klienta darbiniekiem ir tiesības pieslēgties IT risinājumam tikai no tām IP adresēm, par kurām Puses vienojušās. Ir aizliegts pieslēgties IT risinājumam, izmantojot citas IP adreses, ja vien puses nav vienojušās citādi. Parakstot šo Līgumu, Klients apstiprina, ka saprot, ka gadījumā, ja tiek pieļauta pieslēgšanās IT risinājumam no jebkuras IP adreses, Brokerim ir ierobežotas iespējas nodrošināt šāda pieslēguma drošību, un IT risinājuma darbība tiek ievērojami pasliktināta. Gadījumos, kad Klienta pilnvarotajām personām, pamatojoties uz Pušu vienošanos, ir atļauts pieslēgties IT risinājumam no jebkuras IP adreses, Klients apņemas nodrošināt šāda pieslēguma drošību un uzņemas visu risku un atbildību par kaitējumu vai likuma pārkāpumiem, kas rodas no Klienta darbiniekiem piešķirto Pieslēgšanās datu lietošanas. IP adrešu ierobežojums neattiecas uz piekļuvi IT risinājumam, izmantojot Trešo Personu Autentifikatorus.

13. Datus, kas iegūti, izmantojot IT risinājumu, var izmantot tikai Līgumā norādītajiem mērķiem.

14. Klientam un Klienta darbiniekiem jānodrošina datu, kas iegūti, izmantojot IT risinājumu, konfidencialitāte, kā arī jānodrošina fizisko personu datu apstrāde, kas iegūti izmantojot IT risinājumu, saskaņā ar Līgumā norādīto procedūru un piemērojamo likumu prasībām.

15. Visas mantiskās autoru tiesības uz programmatūru, kas veido IT risinājumu, un Brokera datu bāzu veidotāju tiesības, lai nodrošinātu IT risinājuma darbību, pieder Brokerim un/vai citām Aon Baltic grupas sabiedrībām. Šī Līguma termiņa laikā Klientam ir tiesības izmantot IT risinājumu bez papildus maksas tādā veidā un apjomā, kā to paredz Līgums.

Informatīvais paziņojums Klienta darbiniekiem, kas izmanto IT risinājumu


16. UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103284559, juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019 Latvija apstrādās Klienta darbinieku personas datus, lai nodrošinātu viņu piekļuvi IT risinājumam. Klienta darbinieku personas dati, kas tiks apstrādāti šim nolūkam ir vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, e-pasta adrese, IP adrese. Šīs apstrādes pamats ir līgumiskās attiecības starp Brokeri (UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle) un Klientu. Šie dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr Klients vai Klienta darbinieks paziņo Brokerim (UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle), ka piekļuve IT risinājumam vairs nav nepieciešama. Klienta darbiniekam ir tiesības pieprasīt no Brokera (UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle) piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, vai dzēšanu vai to apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret to apstrādi, kā arī saņemt datus strukturētā, parasti lietotā un datorlasāmā formātā. Klienta darbiniekam ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei.

Ja Klienta darbinieks izvēlas piekļūt IT risinājumam, izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (t.i. Trešo Personu Autentifikatorus), tad šī darbinieka personas dati tiks nosūtīti šai trešajai personai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai Klienta darbiniekam nodrošinātu piekļuvi. Šādā gadījumā UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle un minētā trešā persona fizisko personu datu apstrādes procesā, kas nepieciešama, lai nodrošinātu piekļuvi IT risinājumam, darbosies kā neatkarīgi pārziņi.


Skatiet drukas versiju: šeit

Klientu zonas noteikumi